دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هفتم : دستورات Lable,Format,Subst

دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هفتم : دستورات Lable,Format,Subst

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

(آموزش CMD از نگاهی متفاوت)
(در این سرفصل نکاتی را یاد خواهید گرفت که از تمامی آموزش های در این زمینه متفاوت خواهد بود)
(مقدمات هک)


در قسمت هفتم آموزش CMD به موارد زیر می پردازیم:
  1. دستور Lable
  2. دستور Format
  3. دستور Subst

در این قسمت آموزش های کاربردی برای کار با درایو را خواهید دید.


مدرس: وحید ایران نژاد
#آموزش_دستورات_cmd #آموزش_cmd #آموزش_command_prompt #دستورات_cmd #دستورات_command_prompt #دستور_lable_در_cmd #دستور_format_در_cmd #ترفند_Command_Prompt
عنوان
1 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت اول : معرفی CMD 9′:13″ رایگان
2 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت دوم : دستورات Help,Title,Color,CLS 8′:3″ 3,300
3 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سوم : دستورات DIR,MD,MKDIR 18′:5″ 3,300
4 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت چهارم : دستورات (RD(RMDIR),CD(CHDIR 9′:50″ رایگان
5 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت پنجم : دستورات >,>>,|,Copy,Xcopy,REN(RENAME),DEL,Type,Move 11′:14″ 3,300
6 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت ششم : دستورات ATTRIB,More 11′:56″ 1,100
7 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هفتم : دستورات Lable,Format,Subst 8′:35″ 1,100
8 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هشتم : دستور Cipher 15′:27″ رایگان
9 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت نهم : دستور Net User 10′:4″ 2,200
10 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت دهم : دستور Shutdown 6′:33″ 2,200
11 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت یازدهم : دستور REG 20′:15″ 4,400
12 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت دوازدهم : دستورات Net Start - Net Stop 12′:2″ رایگان
13 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سیزدهم : دستور NETSTAT 18′:14″ 7,700
14 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت چهاردهم : دستورات DATE - TIME 4′:0″ 1,100
15 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت پانزدهم : دستور NET USE 14′:19″ 3,300
16 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت شانزدهم : دستور NET LOCALGROUP 7′:31″ 1,100
17 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هفدهم : دستورات NET SHARE - NET VIEW 18′:47″ 5,500
18 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هجدهم : دستور NET TIME 6′:1″ 2,200
19 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت نوزدهم : دستورات TIMEOUT - DISKCOPY - DRIVERQUERY 7′:49″ 2,200
20 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیستم : دستورات ECHO - EXIT - EXPLORER -TREE 6′:41″ 2,200
21 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و یکم : دستورات TASKLIST - TASKKILL 8′:13″ 1,100
22 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و دوم : دستور IPCONFIG 25′:58″ رایگان
23 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و سوم : دستورات PING - PATHPING 16′:23″ 3,300
24 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و چهارم : دستورات TRACERT - ROUTE 15′:22″ 4,400
25 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و پنجم : دستور ARP 12′:50″ 3,300
26 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و ششم : دستورات NBTSTAT - NETSH - NETSHFIREWALL 12′:56″ 2,200
27 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و هفتم : دستورات WMIC - SYSTEMINFO 15′:27″ 2,200
28 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و نهم : دستورات CMD - SFC - SCHTASKS - & - && - () - FSUTIL - ASSOC 18′:6″ 7,700
29 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و هشتم : دستورات FIND - PRINT - PROMPT - VOL - BCDEDIT - VER - ISOBURN - HOSTNAME - POWERCFG - REM 15′:34″ 8,800
30 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سیم : دستورات CACLS - COMPACT - LOGOFF - CHKDSK - SC 12′:2″ 2,200
31 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و یکم : دستور SET 14′:7″ 11,000
32 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و دوم : کلیدهای تابعی 7′:19″ رایگان
33 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و سوم : کار با اسامی غیر مجاز در CMD 4′:17″ رایگان
34 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و چهارم : Open Software by CMD 6′:52″ رایگان
35 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و پنجم : دستور START - کار با Flash Memory 11′:21″ رایگان
36 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و ششم : دستور FOR 10′:19″ 3,300
37 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و هفتم : BATCH-1 7′:19″ رایگان
38 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و هشتم : پایانی 5′:8″ رایگان
زمان و قیمت کل 7:24′:12″ 95,700
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر

امروز ارزان از فردا در جشنواره تخفیف ها

با بهترین ها یاد بگیرید