احمد نظری
مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

آموزش محاسبه سن با ماشین حساب ویندوز

یکی از ویژگی های ماشین حساب ویندوز اینه که میشه باهاش مقدار سن و محاسبه کنی برای اینکار ابتدا باید تاریخ سنو به میلادی وارد کنید( که سایت های زیادی برای تبدیل سن از شمسی به میلادی وجود دارند) مانند لینک زیر

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

ابتدا ماشین حساب ویندوز را باز کرده و از سربرگ view گزینه Date calculation را انتخاب می نماییم مانند تصویر زیر

یکی از ویژگی های ماشین حساب ویندوز اینه که میشه باهاش مقدار سن و محاسبه کنی برای اینکار ابتدا باید تاریخ سنو به میلادی وارد کنید( که سایت های زیادی برای تبدیل سن از شمسی به میلادی وجود دارند) مانند لینک زیر
* |تبديل تاريخ شمسی به معادل ميلادی آن (و بالعکس)::http://www.zibasho.com/convert-date/|
ابتدا ماشین حساب ویندوز را باز کرده و از سربرگ view گزینه Date calculation را انتخاب می نماییم مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/f65a76c7-c211-42a9-b216-543fd99c542d||
سپس با انتخاب این گزینه پنجره ای در سمت راست به ماشین حساب اضافه می شود و با انتخاب گزینه Calculate the difference between two dates از کادر کشویی اول اختلاف بین دو تاریخ را به ما نشان می دهد به این صورت که در کادر from تاریخ میلادی تولدتان را وارد می کنید و در کادر To تاریخ فعلی روز را وارد می کنید. سپس در کادرdifference تعداد سال - ماه - هفته و روز را به شما نشان خواهد داد و در کادر بعدی با عنوان (difference(days تعداد روزهای عمر شما را که سپری شده را نشان خواهد داد مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/c833c027-1adb-4338-8e05-69d05429ce0b||
 و با انتخاب گزینه Add or subtract days to a specified date از زیرکشو کادراول  می توانید اضافه کنید یا کم کنید روز را به یک تاریخ مشخص جهت اضافه کردن ابتدا در کادر from تاریخ مورد نظرتان راوارد کنید سپس گزینه add را انتخاب کنید و در کادر های سال و ماه و روز میزان تاریخی راکه می خواهید اضافه کنید مشخص نماید برای کم کردن از تاریخ مد نظرتان گزینه subtract را انتخاب نمایید. برای addکردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/7884a183-15bb-421b-9f74-f0dd884e09f6||
و برای subtract کردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/5ddbab25-b792-45ae-bed5-433e1ca895f2||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران 
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد .

سپس با انتخاب این گزینه پنجره ای در سمت راست به ماشین حساب اضافه می شود و با انتخاب گزینه Calculate the difference between two dates از کادر کشویی اول اختلاف بین دو تاریخ را به ما نشان می دهد به این صورت که در کادر from تاریخ میلادی تولدتان را وارد می کنید و در کادر To تاریخ فعلی روز را وارد می کنید. سپس در کادرdifference تعداد سال - ماه - هفته و روز را به شما نشان خواهد داد و در کادر بعدی با عنوان (difference(days تعداد روزهای عمر شما را که سپری شده را نشان خواهد داد مانند تصویر زیر

یکی از ویژگی های ماشین حساب ویندوز اینه که میشه باهاش مقدار سن و محاسبه کنی برای اینکار ابتدا باید تاریخ سنو به میلادی وارد کنید( که سایت های زیادی برای تبدیل سن از شمسی به میلادی وجود دارند) مانند لینک زیر
* |تبديل تاريخ شمسی به معادل ميلادی آن (و بالعکس)::http://www.zibasho.com/convert-date/|
ابتدا ماشین حساب ویندوز را باز کرده و از سربرگ view گزینه Date calculation را انتخاب می نماییم مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/f65a76c7-c211-42a9-b216-543fd99c542d||
سپس با انتخاب این گزینه پنجره ای در سمت راست به ماشین حساب اضافه می شود و با انتخاب گزینه Calculate the difference between two dates از کادر کشویی اول اختلاف بین دو تاریخ را به ما نشان می دهد به این صورت که در کادر from تاریخ میلادی تولدتان را وارد می کنید و در کادر To تاریخ فعلی روز را وارد می کنید. سپس در کادرdifference تعداد سال - ماه - هفته و روز را به شما نشان خواهد داد و در کادر بعدی با عنوان (difference(days تعداد روزهای عمر شما را که سپری شده را نشان خواهد داد مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/c833c027-1adb-4338-8e05-69d05429ce0b||
 و با انتخاب گزینه Add or subtract days to a specified date از زیرکشو کادراول  می توانید اضافه کنید یا کم کنید روز را به یک تاریخ مشخص جهت اضافه کردن ابتدا در کادر from تاریخ مورد نظرتان راوارد کنید سپس گزینه add را انتخاب کنید و در کادر های سال و ماه و روز میزان تاریخی راکه می خواهید اضافه کنید مشخص نماید برای کم کردن از تاریخ مد نظرتان گزینه subtract را انتخاب نمایید. برای addکردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/7884a183-15bb-421b-9f74-f0dd884e09f6||
و برای subtract کردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/5ddbab25-b792-45ae-bed5-433e1ca895f2||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران 
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد .

و با انتخاب گزینه Add or subtract days to a specified date از زیرکشو کادراول می توانید اضافه کنید یا کم کنید روز را به یک تاریخ مشخص جهت اضافه کردن ابتدا در کادر from تاریخ مورد نظرتان راوارد کنید سپس گزینه add را انتخاب کنید و در کادر های سال و ماه و روز میزان تاریخی راکه می خواهید اضافه کنید مشخص نماید برای کم کردن از تاریخ مد نظرتان گزینه subtract را انتخاب نمایید. برای addکردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

یکی از ویژگی های ماشین حساب ویندوز اینه که میشه باهاش مقدار سن و محاسبه کنی برای اینکار ابتدا باید تاریخ سنو به میلادی وارد کنید( که سایت های زیادی برای تبدیل سن از شمسی به میلادی وجود دارند) مانند لینک زیر
* |تبديل تاريخ شمسی به معادل ميلادی آن (و بالعکس)::http://www.zibasho.com/convert-date/|
ابتدا ماشین حساب ویندوز را باز کرده و از سربرگ view گزینه Date calculation را انتخاب می نماییم مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/f65a76c7-c211-42a9-b216-543fd99c542d||
سپس با انتخاب این گزینه پنجره ای در سمت راست به ماشین حساب اضافه می شود و با انتخاب گزینه Calculate the difference between two dates از کادر کشویی اول اختلاف بین دو تاریخ را به ما نشان می دهد به این صورت که در کادر from تاریخ میلادی تولدتان را وارد می کنید و در کادر To تاریخ فعلی روز را وارد می کنید. سپس در کادرdifference تعداد سال - ماه - هفته و روز را به شما نشان خواهد داد و در کادر بعدی با عنوان (difference(days تعداد روزهای عمر شما را که سپری شده را نشان خواهد داد مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/c833c027-1adb-4338-8e05-69d05429ce0b||
 و با انتخاب گزینه Add or subtract days to a specified date از زیرکشو کادراول  می توانید اضافه کنید یا کم کنید روز را به یک تاریخ مشخص جهت اضافه کردن ابتدا در کادر from تاریخ مورد نظرتان راوارد کنید سپس گزینه add را انتخاب کنید و در کادر های سال و ماه و روز میزان تاریخی راکه می خواهید اضافه کنید مشخص نماید برای کم کردن از تاریخ مد نظرتان گزینه subtract را انتخاب نمایید. برای addکردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/7884a183-15bb-421b-9f74-f0dd884e09f6||
و برای subtract کردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/5ddbab25-b792-45ae-bed5-433e1ca895f2||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران 
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد .

و برای subtract کردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

یکی از ویژگی های ماشین حساب ویندوز اینه که میشه باهاش مقدار سن و محاسبه کنی برای اینکار ابتدا باید تاریخ سنو به میلادی وارد کنید( که سایت های زیادی برای تبدیل سن از شمسی به میلادی وجود دارند) مانند لینک زیر
* |تبديل تاريخ شمسی به معادل ميلادی آن (و بالعکس)::http://www.zibasho.com/convert-date/|
ابتدا ماشین حساب ویندوز را باز کرده و از سربرگ view گزینه Date calculation را انتخاب می نماییم مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/f65a76c7-c211-42a9-b216-543fd99c542d||
سپس با انتخاب این گزینه پنجره ای در سمت راست به ماشین حساب اضافه می شود و با انتخاب گزینه Calculate the difference between two dates از کادر کشویی اول اختلاف بین دو تاریخ را به ما نشان می دهد به این صورت که در کادر from تاریخ میلادی تولدتان را وارد می کنید و در کادر To تاریخ فعلی روز را وارد می کنید. سپس در کادرdifference تعداد سال - ماه - هفته و روز را به شما نشان خواهد داد و در کادر بعدی با عنوان (difference(days تعداد روزهای عمر شما را که سپری شده را نشان خواهد داد مانند تصویر زیر

||http://tosinso.com/files/get/c833c027-1adb-4338-8e05-69d05429ce0b||
 و با انتخاب گزینه Add or subtract days to a specified date از زیرکشو کادراول  می توانید اضافه کنید یا کم کنید روز را به یک تاریخ مشخص جهت اضافه کردن ابتدا در کادر from تاریخ مورد نظرتان راوارد کنید سپس گزینه add را انتخاب کنید و در کادر های سال و ماه و روز میزان تاریخی راکه می خواهید اضافه کنید مشخص نماید برای کم کردن از تاریخ مد نظرتان گزینه subtract را انتخاب نمایید. برای addکردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/7884a183-15bb-421b-9f74-f0dd884e09f6||
و برای subtract کردن مانند تصویر زیر عمل می نماییم.

||http://tosinso.com/files/get/5ddbab25-b792-45ae-bed5-433e1ca895f2||

نویسنده : احمد نظری 
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران 
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد .

احمد نظری
احمد نظری

مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

من احمد نظری مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد نمایندگی خراسان (سبزوار) به عنوان یکی از دوستداران توسینسو هستم مدیر مرکز آموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان /سبزوار مدیر کنسرسیوم اعتبار سنجی و ارزشیابی شرکت ها(شرکت کاوش) نمایندگی خراسان/ کارشناس نرم افزار کامپیوتر و تکنسین شبکه / مدیر ، کارشناس و مدرس اسبق دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار/ مشاور بازار کار (بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و مشاوره کار آفرینی در سایر حوزه های تخصصی

نظرات